teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

Svartberget naturreservat

karta över Svartberget naturreservat

Svartbergets naturreservat bildades 1985, är omkring 9,3 hektar stort och ligger cirka 4 kilometer sydväst om Fagersta. Reservatet ligger på ett stråk med urkalk som sträcker sig genom Fagersta kommun. Regionen i övrigt domineras av barrskog, men den kalkrika berggrunden gynnar lövträd och lundväxter och reservatet hyser en rik flora. Svartberget utgörs av en brant skogsbevuxen kulle som reser sig i det öppna landskapet i Hedkärra. Högst upp på berget finns det ett gammalt kalkbrott. Grunda brott och spår efter brytningsförsök finns på flera håll samt ruiner efter en gammal kalkugn.

Här växer det i huvudsak barrträd, men också alm, lönn, rönn, asp, björk och gråal. Där granen står någorlunda glest finns det ett örtrikt fältskikt med arter som trolldruva, underviol, hultbräcken och blåsippa. I buskskiktet finns olvon, måbär, tibast och try. Nära kalkbrotten finns arter som tvåblad, knärot, skogsknipprot och murrutan. Fågellivet är artrikt med bl.a. svarthätta, spillkråka och pärluggla.

Syftet med reservatet är att bevara förekommande naturtyper, gynna en rik flora och fauna samt tillvarata rekreationsvärdena.

Sidansvarig:

Eva With

Senast ändrad:

2015-04-14

Scrolla upp