Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicyn gäller för alla som söker bostad hos NVK, både nya och interna sökanden.

Uthyrningspolicyns syfte är att samma regler ska gälla för alla bostadssökande och att reglerna därför ska vara så enkla som möjligt att tillämpa. Utgångspunkt för uthyrningspolicyn är en kombination av gällande lagstiftning och NVK:s uttalade uppfattning. Reglerna ska också vara enkla att förstå för bostadssökande.

Kundkontakten skall kännetecknas av lyhördhet, flexibla lösningar och snabb och smidig hantering av bostadssökningarna.

Krav för godkännande av ny hyresgäst

 • Du ska ha fyllt 18 år och ha ett fullständigt personnummer, (12 siffror)
 • Du har en inkomst* före skatt som bedöms vara av den storleksordningen att hyran kan erläggas. Inkomsten ska vara garanterad minst 6 månader framåt.
 • Du ska inte ha registrerade betalningsanmärkningar de senaste 12 månaderna.
 • Du ska inte ha återkommande störningar hos NVK eller annan hyresvärd.
 • Du ska inte under de 12 senaste månaderna ha hyresskulder hos NVK eller tidigare hyresvärd.
 • Du ska ha en giltig hemförsäkring.

  *Med inkomst menar vi lön, företagarinkomst, a-kassa, studielån/bidrag, pension.

Om du har misskött din relation med NVK nekas du att skriva avtal.

Med misskött relation räknas:

 • Olovlig andrahandsuthyrning
 • Vanvård av lägenhet
 • Hot eller våld mot personal
 • Verkställd avhysning
 • Övergiven lägenhet
 • Osant intygande

För att kontrollera detta finns följande rutiner:

 • Referens tas hos tidigare hyresvärd.
 • Sökande ska i förekommande fall lämna arbetsgivarintyg, intyg om inkomster för bostadsbidrag och/eller underhåll och pensionsintyg.
 • Kreditupplysning hämtas alltid.
  Finns betalningsanmärkningar gör vi en individuell prövning om du trots detta kan godkännas som hyresgäst. Vid denna prövning tar vi hänsyn till betalningsanmärkningarna, ålder på dessa, storlek på skulden, samt om skulden är betald. Det uppkommer alltid situationer där reglerna inte helt och hållet kan efterföljas och i de fallen måste individuella bedömningar göras av vår personal.
 • Borgenär godkännes inte.
 • Du måste kunna uppvisa giltig legitimation.

För att NVK ska godkänna ett internt byte gäller följande:

 • Du ska ha bott minst 12 månader i din lägenhet. Undantag kan göras om det finns särskilda skäl, till exempel ändrade familjeförhållanden eller sjukdom.
 • Väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden – önskemål om lägre hyra.
 • Nuvarande lägenhet ska vara godkänd vid besiktning och eventuella besiktningsanmärkningar vara åtgärdade av fackman eller ekonomiskt reglerade.
 • Hyrorna ska vara betalda utan anmärkningar.
 • Eventuella tidigare skulder till NVK ska vara reglerade.
 • Sökanden ska inte ha orsakat återkommande störningar i sin lägenhet.
 • 2 månaders uppsägningstid gäller vid internbyte.

Rekommendationer för antal boende i samma bostad

Vi vill förhindra osunda boendeförhållande, både för er som bor trångt men även för kringboende som påverkas. Därför har vi riktlinjer för hur många personer som får bo i en och samma bostad. Rekommendationen bygger på hur lägenheterna är tekniskt dimensionerade när det gäller till exempel ventilation, men också ekonomiskt dimensionerade när det gäller slitage och förbrukningar.

Boende per lägenhet:

 • 1 rum och kokvrå/kök Max 3 personer
 • 2 rum och kök Max 4 personer
 • 3 rum och kök Max 6 personer
 • 4 rum o kök Max 8 personer
 • 5 rum o kök Max 10 personer

Överlåtelse av hyresrätten​

Överlåtelse av hyresrätten kan ske enligt följande:

 • Separation – en part på avtalet. Den som vill överta hyresavtalet ska ha varit folkbokförd på samma adress i minst två år, kontroll sker mot folkbokföringen. Insamlad kötid nollställs för den som tar över hyresavtalet.
 • Separation – två parter på avtalet. Om två parter står på avtalet kan den ena välja att säga upp sin del. Han/hon har tre månaders uppsägningstid gentemot den andra parten.
 • Dödsfall. Vid dödsfall där den bortgångne står ensam på hyresavtalet kan den kvarboende överta det om den kvarstående varit folkbokförd på samma adress under minst två år eller haft för avsikt att sammanbo tills vidare. Maka/make eller registrerad partner kan alltid överta avtalet förutsatt att kommunens grundkrav uppfylls. Kvarboende får sin egen boendetid som kötid
 • Överlåtelse till närstående. En hyresgäst som av någon anledning inte längre behöver sin lägenhet kan överlåta den till en närstående som han eller hon varaktigt sammanbor med och som är folkbokförd på samma adress. En inneboende har inte rätt att ta över hyresavtalet. En vän klassas aldrig som närstående.

Uppsägning

Uppsägningstiden är 3 månader enligt hyreslagens bestämmelser. (räknas från och med kommande månadsskifte) enligt hyreslagens bestämmelser, och den skall göras skriftligt.

Vid dödsfall är uppsägningstiden 1 månad och flytt till vård- och omsorgsboende är uppsägningstiden 2 månader. (räknas från och med kommande månadsskifte).

Följande gäller för uppsägning av:

 • Lägenheter
  Uppsägning av avtal kan ske till det månadsskifte som inträffar närmast efter 3 månader från uppsägningen. Uppsägningen ska inkomma senast kl.12.00 den sista dagen i månaden.
  Vid byte av bostad inom NVK:s bostadsbestånd är uppsägningstiden 2 månader, räknat från nästkommande månadsskifte.
 • Garage:
  Uppsägning av avtal ska ske senast 3 månader före hyrestidens utgång. Uppsägningen ska inkomma senast kl. 12.00 den sista dagen i månaden.
 • Motorvärmare:
  Uppsägning av avtal ska ske senast 3 månader före hyrestidens utgång. Uppsägningen ska inkomma senast kl. 12.00 den sista dagen i månaden

Nycklar

Följande gäller vid återlämnande av nycklar:

 • Nycklar ska lämnas in senast kl 12.00 på avträdesdagen.
  Infaller avträdesdagen på en lördag, söndag, midsommarafton, julafton, nyårsafton eller annan allmän helgdag ska det istället ske nästkommande vardag.
 • Vid avflyttning ska hyresgästen överlämna samtliga nycklar till lägenheten och övriga utrymmen.

Om en lägenhetsnyckel saknas vid avflytt sker alltid cylinderbyte av säkerhetsskäl. Den avflyttade hyresgästen debiteras för cylinderbytet samt 3 nycklar.

Lägenhetsbesiktning

 • Förbesiktning av lägenhet bokas i samband med uppsägningen.
 • Slut- och städbesiktning av lägenhet utförs innan nycklarna lämnas in. Hyresgästen bör närvara vid besiktningen.
  Uppkomna skador sedan föregående besiktning samt otillräcklig städning debiteras hyresgästen.

Dokument

Sidansvarig: Anna Folgerö

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback