teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

Mark och fastighetsfrågor

Här kan du läsa hur mark- och fastighetsfrågor handläggs i kommunerna.

Köp och försäljning av fastigheter

Försäljnings- och förvärvsärenden beslutas av respektive kommuns kommunstyrelse eller kommunfullmäktige, men handläggs av NVK, utom när det gäller försäljning av småhustomter i Fagersta som handläggs av kommunledningskontoret. NVK handlägger således köp och försäljning av bostadsfastigheter, verksamhetsfastigheter, industrimark och industritomter samt förändring av kommunens markreserv.

Nyttjanderätt till mark

Avtal om nyttjanderätt till kommunens mark, till exempel arrenden, servitut med mera handläggs av NVK:s fastighetsavdelning i respektive kommun. Rättighet att nyttja gatu- och parkmark söks hos polismyndigheten. Se vidare under rubriken "Gator och trafik/Upplåtelse av offentlig plats". För mer information kontakta vår utredningsingenjör.

Upplåtelse av kommunal mark för enskild avloppsanläggning

Avtal om upplåtelserätt till kommunens mark för enskild avloppsanläggning handläggs av NVK:s fastighetsavdelning i respektive kommun. Avgift för sådan upplåtelse finns i bilagan nedan.

Skogsförvaltning

NVK förvaltar Fagersta och Norbergs kommuns skogar. Den praktiska skötseln av skogsmarken handläggs av skogvaktaren.

Förhyrning

NVK handlägger förhyrning av lokaler för kommunernas behov.

Tomträtter

Tomträtter i Fagersta handläggs av Fagersta kommun, se under rubrik "lediga tomter i Fagersta kommun". I Norberg kontaktas NVK:s fastighetsavdelning för mer information om tomträtter i Norbergs kommun.

Skötselplan för tätortsnära naturmark i Fagersta

Läs om skötselplanen i dokumentet till höger.

Sidansvarig:

Linda Halldin-Normann

Senast ändrad:

2017-04-05

Scrolla upp